Regulamin konkursu 2

Szalejmy - mamy nowy layout sklepU

postanowienia ogólne

§1

 1. Konkurs zwany dalej „Konkursem” prowadzony będzie pod nazwą „Szalejemy – mamy nowy layout sklepu” i polega na opisaniu co Ci się podoba w naszym nowym sklepie i jaki jeden produkt z niego chciałabyś/ chciałbyś mieć?  Inspiracji szukaj na stronie https://maqtt.pl
 2. Organizatorem Konkursu jest:
  Firma PRZEMEDIA MATUESZ ĆWIEK z siedzibą w 00-112 Warszawa ul. Bagno 3/152  wpisanym w tym charakterze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą numer NIP: 525-272-66-21, Regon: 368545467, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§2

 1. Konkurs trwa na Instagramie profil: maqtt.pl oraz Facebooku na profilu MAQTT od 28.05.2020 r. od momentu ogłoszenia do 11.06.2020 r (włącznie).
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, oraz osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  a) Obserwowanie profilu @maqtt.pl;
  b) Opisanie szczegółowo w poście konkursowym zadania konkursowego;
  c) Oznaczenie w komentarzu 3 osób, które zachęcisz do udziału w konkursie.
 6. Udostępnienie grafiki konkursowej i oznaczenie naszego profilu na Instastories

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY

§3

 1. W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda dla 1 zwycięzcy , zwana dalej „Nagrodą”, w postaci spersonalizowanej butelki Moët z etykietą z własnym tekstem. Podgląd nagrody na zdjecia konkursowym. 
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dn. 12.06.2020 r.
 3. Wyboru zwycięzcy dokonają osoby upoważnione przez Organizatora.
 4. Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilu pod postem konkursowym na Instagramie oraz Facebooku Organizatora konkursu.

reklamacje

§4

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres kontakt@maqtt.pl, w terminie 2 dni od jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia.

postanowienia końcowe

§5

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Nagroda w konkursie będzie miała wartość nie przekraczającą kwoty 1900 zł.
 3. Wygrana nagroda nie podlega wymianie na świadczenia pieniężne oraz możliwości wymiany na inne towary.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 5. Administratorem danych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach marketingu bezpośredniego usług Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Kontakt w sprawie danych osobowych: kontakt@maqtt.pl
 6. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej stylizacji, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, zwanego dalej „utworem”, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publicznej wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznej udostepnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.